POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja pod nazwą „Fundacja Tara- schronisko dla koni” ustanowione zostaje przez Skarlett Szyłogalis-Jankowiak, zwaną dalej „Fundatorem”, oświadczeniem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr. Annę Romanę Sarecką w Kancelarii Notarialnej S. c. w Oleśnicy przy ul. Mackiewicza 4B.

§2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Dz 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§3
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Piskorzyna 18

§5
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6
Fundacja może realizować swoje cele statutowe poza granicami kraju w zakresie dozwolonym prawem.

§7
Działalność statutowa fundacji jest działalnością na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudna sytuację życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa (art. 20 pkt.1 ust. z dnia 4 kwietnia 2003 r.-ust. o o.p.p) i jest to działalność wyłączna tego podmiotu (art. 20 pkt.2 ust o o.p.p)

§8
Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych w  których Polska jest stroną.

§9
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego ( art. 7 ust. 2 ustaw z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach)

§10

 1. Fundacja używa znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek chronionego prawem.
 2. Fundacja używa okrągłej pieczęci, znak graficzny człowiek obejmujący głowę konia, z napisem w otoku : ” Fundacja Tara – schronisko dla koni”.

§11
Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

CELE FUNDACJI

§12
Celem Fundacji jest wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej i naukowej – prowadzonej na rzecz ochrony zwierząt – oraz podejmowanie inicjatyw dotyczących nowelizacji norm prawa, w tym udział w procedurach legislacyjnych służących opracowaniu i realizacji obywatelskich projektów ustaw zapewniających wykonanie jej zadań statutowych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA FUNDACJI

§13
Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. Prowadzenie schronisk dla koni porzuconych, przekazanych fundacji w formie darowizny lub wykupionych przez Fundację.
 2. Nabywanie koni chorych, starych i maltretowanych, w tym rzeźnych.
 3. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozyskanych przez Fundację.
 4. Podejmowanie inicjatyw nowelizacji aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia i życia koni; organizowanie procedur obywatelskich, mających na celu wprowadzenie ustawowego zakazu zabijania zwierząt gospodarskich – koni i osłów
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 7. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej ekologii.
 8. Zajęcia dla dzieci niestabilnych, emocjonalnie nadpobudliwych i niepełnosprawnych z zakresu nawiązywania kontaktu, opieki nad końmi.
 9. Resocjalizacja młodzieży przy pomocy koni nabytych przez Fundację i nadających się do pracy.
 10. Rozpowszechnianie materiałów prasowych oraz telewizyjnych i radiowych programów dokumentalnych dotyczących istniejących warunków hodowli, transportu i uboju koni; opracowywanie i rozpowszechnianie własnych materiałów medialnych dotyczących dramatycznego losu koni na targach i w miejscach uboju.
 11. Organizowanie i finansowanie wystaw, galerii, pokazów i innych wydarzeń artystycznych w kraju i poza jego granicami w zakresie opisanym w powyższych punktach.
 12. Współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze ściganiem sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych przeciwko zwierzętom; udział w rozprawach sądowych.
 13. Współpraca z organami samorządu terytorialnego – szczególnie w jego podstawowych jednostkach terytorialnych – w sprawach związanych ze statutową ochroną zwierząt na terenach gmin.
 14. Współpraca ze związkami twórczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i innymi fundacjami o podobnym profilu działalności.
 15. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych, aukcjach, festynach organizowanych przez inne podmioty umożliwiające przeprowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych w zakresie działalności Fundacji.
 16. Podejmowanie, w granicach obowiązującego prawa, wszelkich innych działań służących ochronie zdrowia i życia zwierząt.

§14
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§15

 1. Na majątek Fundacji składają się : fundusz założycielski oraz dochody uzyskane w toku jej działania.
 2. Dochodami fundacji są:
 •  odsetki bankowe od funduszu założycielskiego,
 •  dotacje,
 •  darowizny, spadki i zapisy,
 •  subwencje od osób prywatnych
 •  dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 •  inne wpływy majątkowe.

§16
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte realizacji celów statutowych Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej

§17
Fundacja przeznacza cały dochód na działalność pożytku publicznego.

§18
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Fundator lub wyznaczona przez niego osoba.

§19
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Fundator składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest mniejsza od długów spadkowych.

ORGANY FUNDACJI

§20

 1. Fundator pełniący role zarządu jako jego prezes.
 2. Rada fundacji

§21
Fundator jest organem o uprawnieniach inicjatywnych , nadzorczych i stanowiących.

§22
Fundator stanowi najwyższy organ Fundacji.

§23
Fundator w szczególności:

 1. Reprezentuje fundację na zewnątrz,
 2. Uchwala okresowe i wieloletnie programy działania,
 3. Sprawuje bieżący zarząd nad majątkiem Fundacji,
 4. Tworzy i znosi zakłady Fundacji oraz inne jednostki organizacyjne,
 5. Podejmuje inicjatywy w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji.
 6. Powołuje i odwołuje osoby zajmujące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. Ustala wielkość zatrudnienia, zasada wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenie dla pracowników.

§24
Fundator może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§25

 1. Radę fundacji tworzą dwie osoby . Rada jest organem kolegialnym. Rada składa się z prezesa i członka. Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
 2. Członkowie Rady Fundacji:a). nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tyt. zatrudnienia,nie mogą pozostawać z członkami zarządu w związku małżeńskim, ani we wspólnym pożyciu b). nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,c). mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 3. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności, a. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,b.występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,c.opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, d.wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji, e.opiniowanie na wniosek Fundatora rocznych  sprawozdań z działalności Fundacji.
 4. Rada fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
 5. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji wskazanego przez Fundatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§26

 1. Fundator może, w drodze uchwały zmienić cel lub statut Fundacji.
 2. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych.
 3. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Fundator.
 4. Fundacja nie może:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku na rzecz jej Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 •  wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji, d
 •   dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzeci lub po cenach wyższych niż rynkowe

§27
Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§28

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

§29

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.
2. Do obowiązków likwidatora należy:

 • zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli
 • wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia,
 • ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji
 • spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

3. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji.

§30
Statut wchodzi z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy dla miasta Wrocławia.

Statut niniejszy jest zgodny z zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 223306